Dziecięca Akademia Przyszłości

W roku szkolnym 2012/2013 25 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których biorą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:
-4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)-p. Grażyna Drewnik
-3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych- p. Katarzyna Serzysko
-4 godziny zajęć z języków obcych- p. Joanna Stułka
-3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego-p. Katarzyna Biernacka
-6 godzin zajęć sportowo-wychowawczych- p. Monika Baran, p. Marcin Możdżonek
Koordynatorem projektu jest p. Maryla Serzysko


wstecz