„Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”

Od 1 lutego 2012 w Publicznym Przedszkolu w Głoskowie realizowany jest projekt „Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w roku szkolnym 2011/2012.
Celem projektu jest
• podniesienie umiejętności artystycznych i społecznych oraz umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających przyszłą edukację u dzieci objętych projektem
• wyrównanie szans edukacyjnych dzieci obszarów wiejskich w wieku 3-4 lat
• wdrożenie wieloletniego programu rozwoju przedszkoli w Gminie Borowie
W ramach projektu dzieci uczestniczą w zajęciach: z języka angielskiego, logopedycznych, muzycznych, plastycznych, artystycznych, komputerowych, z pedagogiem „Mój pierwszy krok”, zostaną również przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz, warsztaty pedagogiczne dla rodziców.
Projekt znakomicie wpisuje się w sferę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola, podnosi jego jakość pracy oraz wzbogaca ofertę zajęć dodatkowych. Jest znaczącym elementem programu rozwoju oświaty w Gminie Borowie. Rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, pobudza ich wyobraźnię a także poprzez szerszy kontakt ze specjalistami i różnorodność aktywności, wspomaga intensywnie rozwój emocjonalny i społeczny. Ponadto mobilizuje nauczycieli i rodziców do współpracy w odpowiedzialności za rozwój dziecka. Działania projektowe mają na celu gruntowne przygotowanie dzieci do wcześniejszego podjęcia nauki w szkole oraz do aktywnego życia w społeczeństwie informacyjnym. W ramach programu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne umożliwiające wspomaganie rozwoju dziecka, rozbudzanie zainteresowań, pobudzanie aktywności twórczej.

mgr Jolanta Maszkiewicz


wstecz