Informacje 25 marca 2020r

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zostaje zawieszona działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w szkole.
 2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze  i opiekuńcze są realizowane przez wychowawców, nauczycieli i specjalistów w formie nauczania na odległość. Aktywność nauczyciela i ucznia może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia. Uczycie się w domach, pod kierunkiem nauczycieli, korzystając z podręczników, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych czy przesłanych przez nauczycieli. Wybór komunikacji elektronicznej należy do nauczyciela i zależy od dostępności ucznia do sprzętu komputerowego, internetu i innych czynników zewnętrznych.
 3. Zadania i materiały są przydzielane zgodnie z planem lekcji na dany dzień, ale nie muszą być wykonywane w tym czasie. Możecie je wykonywać w dogodnej porze w ciągu dnia. Na bieżąco jednak sprawdzacie informacje znajdujące się na koncie ucznia w Librusie.
 4. Nauczyciele będą dostosowywać częstotliwość kontaktu, sposób pracy oraz ilość zadań do wykonania do waszych potrzeb i możliwości. Zadane prace domowe odsyłacie nauczycielom. Termin ich wykonania będzie ustalany indywidualnie z uczniami lub ich rodzicami. Nauczyciele klas I-III, w tym religii i  języka angielskiego, będą na bieżąco za pośrednictwem Librusa, poczty elektronicznej bądź sms-a informować rodziców o sposobie realizacji zaplanowanych dla ucznia zadań.
 5. Podstawowym narzędziem komunikacji z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny. W uzasadnionych przypadkach można się kontaktować z wychowawcą lub nauczycielami w inny sposób: za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny. Konsultacje uczniów i ich rodziców z nauczycielami i wychowawcami odbywają się we wspólnie uzgodnionych terminach i formach.
 6. Odebranie wiadomości zawierającej zadania do wykonania lub udział w zajęciach on-line z wykorzystaniem różnorodnych komunikatorów jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.
 7. Kształcenie ogólne jest zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
  Nauczyciele wprowadzą zmiany w przedmiotowych rozkładach materiału, wybierając te tematy, które uczeń jest w stanie sam opracować.
 8. Monitorowanie postępów uczniów i ich ocenianie odbywa się poprzez formy uwzględnione w statucie szkoły i w przedmiotowych zasadach oceniania.
 9. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach odbywa się w Librusie (oceny, komentarze do oceny, wiadomości).
 10. Wychowawca na bieżąco monitoruje postępy uczniów i frekwencję. We współpracy z rodzicami i specjalistami, np. pedagogiem podejmuje działania wspierające i motywujące uczniów do systematycznej nauki.

Uczniowie:

 1. Wszelkie wątpliwości co do formy, sposobu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom i wychowawcom.
 2. Pamiętajcie, że najlepsze efekty daje praca systematyczna.
 3. Niepotrzebnie nie przedłużajcie czasu spędzonego przy komputerze. Przerwy, nawet krótkie, są obowiązkowe!
 4. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 5. Zwróćcie uwagę na zasady kulturalnej komunikacji z nauczycielami i wychowawcą

<<< Wróć
Dodano: 25 Marzec 2020


Odwiedzin: 201465