Informacje dla rodzica i ucznia

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym.

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Należy podać wychowawcy możliwie najszybszą formę kontaktu.
 2. Do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzice są również zobowiązani poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewni opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań. Zobowiązuje się jednak uczniów, rodziców,  nauczycieli i pracowników szkoły do noszenia maseczek w wyznaczonej przestrzeni wspólnej.
 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów, w szczególności wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 9. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.  
 10. Rodzice  odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, jednak powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).
 11. Ponadto opiekunowie powinni się stosować do następujących zasad:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 1. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 2. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym (przedszkolakom) może pomóc rodzic znajdujący się w przestrzeni wspólnej szkoły. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Dzieci odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pomocy nauczyciela lub wychowawcy świetlicy i oczekuje na przyjście dziecka albo przyprowadzenie go przez pracownika placówki  do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 4. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 5. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 7. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem (przestrzeń wspólna), nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 8. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 9. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do odpowiedniego wyjścia  w celu opuszczenia szkoły.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można również znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


<<< Wróć
Dodano: 30 Sierpień 2020


Odwiedzin: 212587